Теми робіт з економіки підприємства

1Iмідж підприємства: формування та забезпечення ефективності використання.
2Брендинг на підприємстві: формування та забезпечення ефективності використання
3Вдосконалення корпоративної культури як складова ефективного управління підприємством
4Економічна ефективність логістичної діяльності підприємства
5Економічна ефективність підприємства малого бізнесу в умовах економічної рецесії
6Ефективність інноваційної діяльності підприємства
7Інноваційна діяльність підприємства: розвиток та стимулювання в умовах економічної рецесії
8Інноваційний розвиток підприємства в сучасних умовах господарювання в Україні
9Інтелектуальний продукт в діяльності підприємства
10Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення
11Менеджмент персоналу в системі забезпечення ефективної діяльності підприємства
12Механізм забезпечення корпоративної соціальної відповідальності як передумова конкурентоспроможності підприємства
13Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери послуг.
14Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.
15Організаційно-економічні аспекти підвищення якості продукції підприємства
16Організація бізнесової діяльності підприємств у промислових парках
17Організація бюджетування на підприємстві
18Організація виробництва конкурентоспроможної продукції підприємства
19Організація системи ефективного внутрішнього контролю на підприємстві
20Оцінка вартості бізнесу та особливості її здійснення на підприємствах
21Оцінка ефективності збутової діяльності підприємства
22Оцінка ефективності цінової політики підприємства.
23Планування інвестиційної діяльності венчурного підприємства
24Планування та формування персоналу підприємства
25Податкова складова економічної безпеки підприємства
26Політика розвитку персоналу підприємства
27Реінжиніринг бізнес-процесів як універсальний інструмент інноваційного розвитку підприємства
28Розвиток практики соціально відповідального ведення бізнесу на вітчизняних підприємствах
29Розвиток та ефективність діяльності віртуальних підприємств
30Стратегічне планування розвитку підприємства
31Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства
32Стратегія антикризового управління підприємством в сучасних умовах
33Стратегія запобігання банкрутству підприємства в сучасних умовах
34Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
35Удосконалення методів управління науково-виробничим потенціалом підприємства
36Управління виробничим потенціалом підприємства
37Управління виробничими витратами підприємства
38Управління виробничими запасами підприємства
39Управління відтворенням кадрового потенціалу підприємства
40Управління економічним потенціалом підприємства
41Управління ефективністю діяльності підприємства
42Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
43Управління інтелектуальним капіталом підприємства
44Управління капіталом акціонерного товариства
45Управління конкурентним потенціалом підприємства
46Управління конкурентним потенціалом промислового підприємства
47Управління конкурентним потенціалом сільськогосподарського підприємства
48Управління конкурентним потенціалом торгового підприємства
49Управління людським капіталом підприємства
50Управління основними засобами підприємства
51Управління прибутковістю підприємства
52Управління продуктивністю праці на підприємстві
53Управління рекламною діяльністю на підприємстві
54Управління ресурсним потенціалом підприємства
55Управління фінансовим потенціалом підприємства
55Управління фінансовими ресурсами підприємства
56Управління фінансовою стійкістю підприємства
57Управління фондом оплати праці на підприємстві
58Формування ефективної системи стимулювання праці на підприємстві
59Формування інноваційних кластерів підприємств та ефективність їх діяльності
60Формування маркетингового комплексу на підприємстві та оцінка його ефективності
61Формування стратегії забезпечення енергетичної безпеки підприємства в сучасних умовах
62Формування та реалізація інноваційного потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання
63Формування та реалізація стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної рецесії
64Формування та реалізація стратегії захисту підприємства в умовах недобросовісної конкуренції
65Цінова політика підприємства в умовах посилення зовнішньої конкуренції
66Iмідж підприємства: формування та забезпечення ефективності використання.
1SWOT-аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
2Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
3Використання маркетингових інструментів для підвищення конкурентоспроможності підприємства
4Виробничий потенціал підприємства як основа його конкурентоспроможності
5Витрати на персонал як фактор конкурентоспроможності підприємства
6Вплив збутової діяльності підприємства на його конкурентоспроможність
7Вплив людського капіталу на підвищення конкурентоспроможності підприємств
8Діагностика економічної ефективності діяльності підприємства
9Діагностика конкурентного потенціалу підприємства
10Економічний потенціал підприємства як фактор його конкурентоспроможності
11Енергетична безпека підприємства в сучасних умовах господарювання
12Ефективна цінова політика як фактор конкурентоспроможності підприємства
13Забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід
14Зниження витрат на виробництво продукції як чинник забезпечення конкурентних переваг підприємства
15Зовнішньоекономічна діяльність підприємства в конкурентному середовищі
16Імідж як складова успіху сучасного підприємства
17Інноваційна діяльність – основа підвищення конкурентоспроможності підприємства
18Інноваційна стратегія підприємства в умовах кризи
19Інформаційно-інтелектуальне  забезпечення діяльності підприємства в конкурентних умовах
20Кадровий потенціал як складова конкурентоспроможності підприємства
21Кластерні стратегії підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
22Конкурентна стратегія підприємства в умовах конкурентного середовища
23Конкурентний потенціал  внутрішнього контролю на підприємстві
24Конкурентний потенціал  основних засобів підприємства
25Конкурентний потенціал інтелектуального бізнесу
26Конкурентний потенціал інтелектуального капіталу підприємства
27Конкурентний потенціал підприємства: формування та оцінювання
28Конкурентні переваги венчурного підприємства
29Конкурентні переваги інноваційної діяльності  підприємства
30Конкурентоспроможність кадрової політики підприємства в сучасних умовах
31Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають
32Конкурентоспроможність ресурсного потенціалу підприємства
33Корпоративна культура як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства
34Лізинг персоналу: переваги і недоліки використання на підприємствах в конкурентних умовах
35Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
36Методика та технологія здійснення PEST-аналізу
37Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства з метою запобіння банкрутству
38Оптимізація структури акціонерного капіталу як напрям підвищення конкурентоспроможності корпоратизованих підприємств
39Особливості бюджетування на підприємстві в конкурентних умовах
40Особливості оцінювання конкурентоспроможності послуг
41Особливості оцінювання конкурентоспроможності товару
42Оцінка вартості окремих видів майна підприємства
43Оцінка конкурентного потенціалу промислового підприємства
44Оцінка конкурентного потенціалу сільськогосподарського підприємства
45Оцінка конкурентного потенціалу торгового підприємства
46Оцінка конкурентоспроможності підприємства
47Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства
48Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства харчової промисловості
49Планування конкурентного розвитку підприємства: доцільність та особливості здійснення
50Планування та оптимізація виробничих запасів підприємства в конкурентному середовищі
51Планування фонду оплати праці на підприємстві
52Податкові ризики та їх вплив на конкурентоспроможність підприємства
53Прибутковість діяльності підприємства як показник його конкурентоспроможності
54Продуктивність праці підприємства: оцінка та резерви підвищення
55Роль інтелектуальної власності  в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
55Роль персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
56Роль рекламної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності підприємства
57Система управління якістю продукції підприємства як фактор забезпечення його конкурентоспроможності
58Соціальна відповідальність в системі чинників конкурентоспроможності підприємства
59Стратегія блакитного океану як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
60Стратегія захисту підприємства в умовах недобросовісної конкуренції
61Фінансова конкурентоспроможність підприємства
62Фінансова стійкість в системі чинників конкурентоспроможності підприємства
63Фінансові ресурси як джерело забезпечення конкурентоспроможності підприємства
64Цінова конкурентоспроможність віртуального підприємництва
65Цінова конкуренція: переваги та ризики
66SWOT-аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства