Теми дипломних та курсових робіт з господарського права

Теми дипломних

 1. Роль господарського суду у здійсненні правосуддя у спорах між суб’єктами господарювання.
 2. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам в Україні.
 3. Запобіжні заходи до подання позовної заяви у господарському процесі.
 4. Доказування та докази в господарському процесі України.
 5. Учасники господарського процесу.
 6. Забазпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції.
 7. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем.
 8. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах.
 9. Підприємство, як суб’єкт господарського права.
 10. Право державної власності на засоби виробництва.
 11. Види господарських договорів.
 12. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.
 13. Право приватної власності в економіці України.
 14. Поняття та ознаки господарського договору.
 15. Позов у господарському процесі.
 16. Господарський процес: поняття, форми та стадії здійснення
 17. Забезпечення позову у господарському процесі.
 18. Особливості перегляду рішення, ухвали, постанови господарського суду за ново виявленими обставинами.
 19. Особливості виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.
 20. Апеляційне провадження в господарському судочинстві України.
 21. Створення та реєстрація суб’єктів підприємництва недержавного сектору економіки.
 22. Забазпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції.
 23. Правове регулювання цін і ціноутворення.
 24. Господарсько-правове регулювання виробництва та торгівлі лікарськими засобами.
 25. Правовий статус установи як учасника господарських відносин.
 26. Право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та її захист.
 27. Правове регулювання лізингової діяльності.
 28. Господарсько-правове забезпечення державної підтримки малого підприємництва в Україні.
 29. Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
 30. Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні.
 31. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні.
 32. Правове регулювання організації і діяльності повних товариств.
 33. Правове регулювання третейського розгляду господарських споров.
 34. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи.
 35. Правове регулювання відносин конкуренції в Україні.
 36. Правове регулювання природних монополій в Україні.
 37. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції: сутність, види та суб’єкти.
 38. Антимонопольні дії органів влади: проблеми та тенденції правового регулювання.
 39. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства: сутність, види, проблеми застосування.
 40. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 41. Правове становище державного підприємства.
 42. Порядок передачі в оренду майна державного підприємства.
 43. Установчі документи господарських товариств.
 44. Господарські правовідносини: поняття і види.
 45. Роль окремих органів державної влади в регулюванні економічних відносин.
 46. Правова основа державного управління у сфері економіки.
 47. Трансформація форм і методів державного управління у сфері економіки.

Теми магістерських

 1. Запобігання банкрутству в Україні.
 2. Правове регулювання господарської діяльності в сфері будівництва.
 3. Розвиток господарського судочинства.
 4. Правове регулювання виникнення господарських організацій в процесі реорганізації.
 5. Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності.
 6. Правове регулювання міжнародного обороту інноваційних продуктів.
 7. Регулювання господарських правовідносин при фінансуванні та будівництві житла.
 8. Правова політика в сфері державного регулювання банківської діяльності в Україні.
 9. Корпоративні відносини у командитних товариствах.
 10. Відшкодування шкоди, завданої суб’єктами підприємницької діяльності.
 11. Правові основи діяльності юридичної служби суб’єкта господарювання.
 12. Підстави, форми та види господарсько-правової відповідальності.
 13. Захист прав суб’єктів підприємництва в судовому порядку.
 14. Господарсько — правовий статус громадських організацій.
 15. Правовий інститут строків в сфері господарювання.
 16. Забезпечення корпоративних прав держави.
 17. Господарсько-правові засоби детінізації економіки.
 18. Правові основи діяльності товарних бірж.
 19. Правове забезпечення діяльності фізичних осіб-підприємців.
 20. Правове забезпечення випуску та обігу облігацій підприємств в Україні.
 21. Правове регулювання створення та діяльності холдингових компаній.
 22. Запобіжні заходи у господарському судочинстві.
 23. Правове регулювання господарської діяльності у сфері зв’язку.
 24. Господарсько-правові засоби попереднього фіктивного підприємництва.
 25. Правове регулювання господарської виставково-ярмаркової діяльності.
 26. Механізм звернення стягнень на предмет застави в господарських відносинах.

Теми курсових

1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя.

2. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення.

3. Види господарської діяльності.

4. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності.

5. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею.

6. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки.

7. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.

8. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин.

9. Методи правового регулювання господарських відносин.

10.Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання .

11 .Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства .

12. Система господарського законодавства.

13. Господарсько-правові норми: поняття та види.

14. Питання вдосконалення господарського законодавства.

15. Господарське право як галузь права.

16. Господарське право як галузь правової науки.

17. Господарське право як навчальна дисципліна.

18. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин

(господарського права).

19. Основи правового статусу суб’єктів господарювання.

20. Поняття підприємства та його основні ознаки.

21. Види та організаційно-правові форми підприємств.

22. Особливості правового становища окремих видів підприємств.

23. Поняття та характерні риси господарських товариств.

24. Класифікація господарських товариств.

25. Форми господарських товариств.

26. Індивідуальні підприємці як суб’ єкти господарського права.

27. Кредитні спілки у сфері господарювання.

28. Фермерське господарство.

29. Особисте селянське господарство.

30. Благодійні та інші неприбуткові організації (НО).

31. Відокремлений підрозділ господарської організації (ВП).

32. Господарські об’єднання: поняття, види, особливості правового

становища.

33. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва.

34. Майно у сфері господарювання..

35. Право власності — основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст.

36. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів гос­подарювання.

37. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки.

38. Особливості правового режиму публічних форм власності.

39. Право приватно — колективної власності.

40. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

41. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

42. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав.

43. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності.

44. Поняття господарських зобов’язань та підстави їх виникнення.

45. Види господарських зобов’язань.

46. Виконання господарських зобов’язань.

47. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

48. Припинення господарських зобов’язань.

49. Поняття та ознаки господарського договору.

50. Функції господарського договору.

51. Класифікація господарських договорів.

52. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.

53. Зміст господарського договору.

54. Форма господарського договору.

55. Забезпечення належного виконання господарських договорів.

56. Договори на реалізацію майна.

57. Підрядні договори.

58. Договори на користування чужим майном.

59. Транспортні договори.

60. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

61. Види господарсько-правової відповідальності.

62. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності.

63. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності.

64. Форми господарсько-правової відповідальності.

65. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції.

66. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень.

67. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції.

68. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

69. Поняття банкрутства.

70. Сторони у справі про банкрутство.

71. Стадії провадження у справі про банкрутство.

72. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі.

провадження справи про банкрутство.

73. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про Банкрутство.

74. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство.

75. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство.

76. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство.

77. Об’єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин.

78. Класифікація господарських відносин за різними критеріями

79. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання.

80. Поняття, ознаки та види бірж.

81. Правове становище товарної біржі .

82. Особливості правового становища фондової біржі.

83. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності.

84. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

85. Агентський договір.

86. Поняття і види капітального будівництва.

87. Способи та стадії капітального будівництва.

88. Правовідносини з капітального будівництва.

89. Будівельне законодавство.

90. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва.

91. Поняття інновацій та інноваційної діяльності.

92. Заходи щодо стимулювання про інноваційну діяльність .

93. Інноваційні правовідносини.

94. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.

95. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії.

96. Система актів законодавства про комерційну концесію.

97. Договір комерційної концесії за українським законодавством.