Теми курсових та дипломних робіт з маркетингу

 • Система маркетингового менеджменту підприємства та шляхи її вдосконалення.
  Система маркетингових досліджень на підприємстві та шляхи її вдосконалення.
  Вибір цільового ринку підприємства.
  Дослідження кон’юнктури товарного ринку.
  Дослідження конкурентів підприємства.
  Дослідження задоволеності споживачів продукцією підприємства.
  Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності підприємства.
  Створення іміджу підприємства, його оцінювання та шляхи покращення.
  Формування комплексу маркетингових комунікацій.
  Стратегічне планування маркетингових комунікацій.
  Розробка та реалізація інтегрованих маркетингових комунікацій.
  Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій.
  Прямий маркетинг та його ефективність.
  У правління маркетинговими комунікаціями на підприємстві.
  Маркетинговий моніторинг конкурентних можливостей підприємства
  Маркетинговий моніторинг конкурентоспроможності товарного пропонування підприємства.
  Системне забезпечення креативного маркетингу.
  У правління асортиментом продукції підприємства.
  Конкурентоспроможність продукції підприємства і резерви її підвищення.
  Сертифікація продукції в системі створення конкурентних переваг підприємства.
  Виробничо-технологічні послуги підприємства оптової торгівлі.
  Аналіз та оцінювання економічної доцільності лізингових операцій
  Маркетинговий комплекс підприємства роздрібної торгівлі.
  Маркетингове дослідження ринку лізингових послуг.
  Організація та ефективність виставково-ярмаркової діяльності.
  Управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємств.
  Управління маркетинговою діяльністю підприємства.
  Контроль і аналіз маркетингової діяльності підприємства. 29. Організація маркетингових досліджень на підприємстві.
  Маркетингова комунікаційна політика підприємства і напрямки її вдосконалення.
  Маркетингові дослідження конкуренції на ринках промислової продукції.
  Маркетингова політика розподілу і збуту промислового підприємства.
  Маркетинг експортно-імпортної діяльності промислових підприємств.
  Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку промислової продукції.
  Маркетингова стратегічна і тактична діяльність щодо виходу підприємства на зовнішні ринки.
  Управління логістикою на підприємстві. 37,Оптимізація процесів закупівлі матеріалів на основі логістики.
  Логістичні послуги посередницьких організацій.
  Формування та реалізація маркетингових корпоративних стратегій на підприємстві.
  Розробка маркетингових стратегій позиціонування на підприємстві.
  Розробка маркетингових стратегій диференціації на підприємстві.
  Маркетингове корегування поведінкових стереотипів споживачів.
  Матеріально-технічне забезпечення в системі маркетингу підприємства.
  Закупівля матеріальних ресурсів для виробничого підприємства.
  Маркетингова діяльність сервісного підприємства на ринку послуг.
  Дослідження ринків товарів та послуг підприємства.
  Дослідження цільових ринків товарів підприємства та методики їх вибору.
  Дослідження стану та перспектив життєвого циклу товарів підприємства.
  Аналіз планування нового продукту та розробки товарів на підприємстві.
  Дослідження товарних марок та упаковки продукції підприємства.
  Маркетингова підтримка системного управління якісно товарів і послуг.
  Маркетингове оцінювання комерційних перспектив товарних інновацій.
  Маркетингове обґрунтування інноваційного продукту.
  Маркетингова цінова політика та шляхи її вдосконалення,
  Маркетингові цінові стратегії підприємства.
  Маркетингове ціноутворення при виведенні нового бренду на ринок України.
  Маркетингові дослідження при формування цінової політики.
  Формування маркетингової цінової політики у рекламному бізнесі.
  Оцінювання ефективності маркетингової цінової політики підприємства.
  Маркетинговий аудит підприємства.
  Маркетинговий аудит можливостей підприємства.
  Маркетинговий аудит системи збуту підприємства.
  Маркетинговий аудит при створенні нового продукту.
  Маркетинговий аудит в системі управління підприємством.
  Аудит маркетингової цінової політики підприємства.
  Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства.
  Аудит організаційної структури маркетингу підприємства.
  Аудит систем маркетингу підприємства.
  Маркетинговий стратегічний аналіз підприємства.
  Формування маркетингових стратегій підприємства
  Маркетингове стратегічне планування на підприємстві.
  Маркетингова стратегічна сегментація на підприємстві.
  Маркетингові стратегії позиціонування підприємства.
  Розробка і реалізація маркетингових стратегій росту підприємства.
  Розробка і реалізація маркетингових конкурентних стратегій підприємства.
  Формування конкурентної переваги підприємства.
  Маркетингові стратегії вибору цільових ринків підприємства.
  Логістичне забезпечення конкурентного потенціалу підприємства.
  Формування логістичної системи підприємства.
  Логістика в сфері послуг.
  Розвиток промислового маркетингу в Україні.
  Стратегії промислового маркетингу.
  Кон’юнктура ринку промислової продукції.
  Конкуренція на промислових ринках.
  Управління закупівельною діяльністю на промисловому підприємстві.
  Управління збутом готової продукції.
  Управління збутовими запасами готової продукції.
  Формування попиту та стимулювання збуту продукції.
  Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства.
  Управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці промислового підприємства.
  Планування та прогнозування збуту.
  Розподіл і збут на підприємстві.
  Посередницька діяльність в каналах розподілу.
  Маркетингові комунікації в системі управління підприємством.
  Організація та планування маркетингової діяльності на підприємстві.
  Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності промислового підприємства.
  Управління комплексом продажів підприємства. 98.Оптова торгівля в каналах розподілу.
  Біржова діяльність в процесі оптової торгівлі.
  Стимулювання продажу товарів підприємства та шляхи його покращення.
  Ціна як інструмент маркетингової політики.
  Рекламна діяльність підприємства та напрямки її удосконалення.
  Маркетингова діяльність у рекламному бізнесі.
  Управління рекламною діяльністю підприємства.
  Рекламне забезпечення конкурентоспроможності товару на ринку.
  Розробка та реалізація рекламних стратегій підприємства.
  Стратегічне планування рекламних кампаній залежно від етапів життєвого циклу товарів.
  Маркетингові дослідження у рекламному бізнесі.
  Управління маркетинговими дослідженнями у рекламі.
  Маркетингові дослідження засобів масової інформації для проведення рекламної кампанії підприємства.
  Оптимізація розміщення рекламних звернень у засобах масової інформації та оцінювання їх комунікативної ефективності.
  Планування та контроль рекламної кампанії підприємства.
  Організація рекламної служби підприємства і напрямки її вдосконалення.
  Розробка та реалізація іміджевої реклами підприємства.
  Формування фірмового стилю підприємства та шляхи його поліпшення.
  Маркетингова комунікативна стратегія виведення на ринок нового товару.
  Рекламна підтримка заходів стимулювання збуту підприємства.
  Дослідження споживчої поведінки при створенні і просуванні бренду на ринок.
  Планування та оцінювання ефективності паблік рілейшнз заходів у маркетинговій комунікаційній діяльності підприємства.
  Розробка та проведення паблік рілейшнз кампаній для торгової марки підприємства.
  Ефективність рекламної діяльності підприємства та методи її оцінювання.
  Аудит рекламної діяльності підприємства.
  Удосконалення рекламного менеджменту підприємств комерційно-посередницької сфери.
  Медіа-планування у діяльності рекламних агентств.
  Організація рекламної діяльності підприємств виставково-ярмаркового комплексу.