Теми робіт з фінансів

Фінансова аналітика та прогнозування бізнес-процесів

 • 1. Аналіз втрат податкового потенціалу від тіньової економіки в Україні.
 • 2. Аналіз основних моделей формування дивідендної політики корпорації.
 • 3. Аналіз поліпшення фінансового стану підприємства шляхом реорганізації.
 • 4. Аналіз рівня фінансового розвитку підприємства.
 • 5. Аналіз фінансової діяльності корпорації в процесі недружнього захоплення.
 • 6. Аналітичне забезпечення проведення фінансової санації на підприємстві.
 • 7. Аналітичне забезпечення прогнозування банкрутства підприємств у системі антикризового управління.
 • 8. Аналітичні методи і моделювання в процесі формування інвестиційного портфеля підприємства.
 • 9. Бюджетне планування і прогнозування в процесі реалізації соціально-економічної політики України.
 • 10. Бюджетне планування як передумова формування реалістичного Державного бюджету України.
 • 11. Бюджетування як технологія поточного управління фінансами корпорації.
 • 12. Власний капітал: оцінка та джерела фінансування.
 • 13. Вплив структури капіталу на вартість корпорації.
 • 14. Глобалізація фінансових ринків та її вплив на фінансову безпеку України.
 • 15. Державні соціальні програми: фінансові аспекти.
 • 16. Дивідендна політика корпорації в контексті інноваційного розвитку.
 • 17. Дивідендна політика корпорації та її вплив на формування ринкової вартості.
 • 18. Діяльність НБУ на ринку державних цінних паперів.
 • 19. Доходи Державного бюджету України: формування і резерви зростання.
 • 20. Застосування контроллінгу в системі стратегічного фінансового планування.
 • 21. Зовнішній державний борг України: вплив на фінансову безпеку держави.
 • 22. Інвестиційна діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні.
 • 23. Інвестиційна діяльність підприємства: оптимізація джерел фінансування та механізм управління.
 • 24. Інвестиційна привабливість підприємства та система її оцінки.
 • 25. Комплексний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
 • 26. Корпоративний зовнішній борг України: макроекономічні наслідки та загрози фінансовій безпеці держави.
 • 27. Кредитоспроможність корпорації та порядок її оцінки інвесторами.
 • 28. Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії розвитку.
 • 29. Місцеве оподаткування в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз з вітчизняною практикою.
 • 30. Монетарні інструменти Національного банку України і їх роль у макроекономічному регулюванні.
 • 31. Моніторинг фінансових передумов неплатоспроможності та банкрутства підприємства.
 • 32. Напрями стабілізації бюджетної системи України.
 • 33. Особливості аналізу фінансової звітності з урахуванням специфіки корпоративної форми організації бізнесу.
 • 34. Оцінка реальної ліквідності активів підприємства.
 • 35. Оцінка фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством.
 • 36. Планування і фінансування бюджетних інвестицій в Україні.
 • 37. Планування та використання коштів на утримання бюджетної установи (за вибором студента).
 • 38. Планування та прогнозування потреби підприємства в оборотних коштах
 • 39. Планування та фінансування природоохоронних заходів в Україні.
 • 40. Прогнозування бюджетних видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення.
 • 41. Прогнозування ймовірності банкрутства та розробки програми запобіжних заходів.
 • 42. Прогнозування фінансових інвестицій на підприємстві.
 • 43. Програмно-цільовий метод планування бюджету: переваги і недоліки.
 • 44. Регіональні аспекти безробіття: стан, фінансові аспекти, соціально-економічні наслідки.
 • 45. Реформування місцевих фінансів України в контексті світового досвіду.
 • 46. Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.
 • 47. Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства. Управління боргами корпорації.
 • 48. Система державного фінансового контролю в Україні та шляхи підвищення його ефективності.
 • 49. Стратегічне фінансове планування як засіб запобіганню банкрутства підприємств.
 • 50. Стратегія диверсифікації інвестиційної діяльності підприємства.
 • 51. Стратегія управління оборотними коштами підприємства на сучасному етапі.
 • 52. Стратегія фінансового розвитку підприємства, її складові.
 • 53. Структурування власного капіталу на сучасному етапі розвитку корпоративного сектору України.
 • 54. Удосконалення механізму пенсійного реформування у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства.
 • 55. Удосконалення системи фінансового прогнозування в корпораціях.
 • 56. Управління кредитоспроможністю підприємств.
 • 57. Управління оборотними активами підприємства.
 • 58. Управління оборотними коштами підприємства та напрями їх удосконалення.
 • 59. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства.
 • 60. Управління фінансовим розвитком підприємства.
 • 61. Управління фінансовими потоками компанії.
 • 62. Фінанси корпорацій (акціонерних товариств) в активізації економічного розвитку держави.
 • 63. Фінансова безпека України та методи її оцінки.
 • 64. Фінансова діагностика відновлення платоспроможності підприємства.
 • 65. Фінансова стійкість підприємств: сутність і методи оцінки.
 • 66. Фінансова стійкість підприємства: оцінка та управління.
 • 67. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів на підприємстві та шляхи його вдосконалення.
 • 68. Фінансове оздоровлення корпорації на основі впровадження реінжинірингу.
 • 69. Фінансове планування і прогнозування діяльності суб’єкта підприємництва.
 • 70. Фінансове планування на підприємстві (на прикладі окремих сфер діяльності – виробничої, банківської, страхової, торговельної, підприємств транспорту та зв’язку).
 • 71. Фінансовий контролінг у системі стратегічного фінансового планування.
 • 72. Фінансовий механізм економічного зростання й підвищення суспільного добробуту в Україні.
 • 73. Фінансовий механізм макроекономічної стабілізації.
 • 74. Фінансовий потенціал розвитку підприємства та його оцінка.
 • 75. Фінансовий стан підприємства: оцінка, напрями удосконалення (на прикладі окремих сфер діяльності – виробничої, банківської, страхової, торговельної, підприємств транспорту та зв’язку).
 • 76. Фінансові інвестиції та їх вплив на діяльність підприємства.
 • 77. Фінансові ресурси підприємства та оцінка їх використання.
 • 78. Фінансові ресурси суб’єкта підприємництва: оцінка та управління.
 • 79. Фінансування національних інноваційних та інвестиційних проектів.
 • 80. Формування фінансової стратегії корпорації.

Управління державними фінансами

 • 1. Борговий портфель держави: структура та управління.
  2. Бюджет як основний інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку.
  3. Бюджетна система України стан та напрями модернізації.
  4. Бюджетне планування і прогнозування в процесі реалізації бюджетної політики України.
  5. Бюджетне планування: стан, оцінка і напрями вдосконалення.
  6. Бюджетне фінансування науки і освіти в Україні.
  7. Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні.
  8. Бюджетний процес в Україні: особливості організації та напрями вдосконалення.
  9. Бюджетні видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення.
  10. Видатки Державного бюджету на соціальний захист населення: практика та проблематика здійснення.
  11. Видатки місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку територій.
  12. Державна підтримка розвитку підприємництва в Україні.
  13. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні.
  14. Державне казначейство України та його роль у бюджетному процесі.
  15. Державне пенсійне страхування: вітчизняна практика та зарубіжний досвід.
  16. Державний борг: структура та особливості управління.
  17. Державний бюджет України, особливості його формування.
  18. Державний кредит та його роль у формуванні доходів бюджету.
  19. Державний фінансовий контроль: завдання та суб’єкти здійснення.
  20. Державні соціальні програми: фінансові аспекти.
  21. Дохідна база місцевих бюджетів: світовий досвід та вітчизняна практика.
  22. Доходи місцевих бюджетів та їх оптимізація.
  23. Доходи Державного бюджету України: формування і резерви зростання.
  24. Доходи Пенсійного фонду України: формування і резерви зростання.
  25. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
  26. Зовнішній державний борг України та його вплив на фінансову безпеку держави.
  27. Казначейська система обслуговування бюджету: ефективність функціонування та механізм управління.
  28. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками: переваги та недоліки.
  29. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами: діюча практика та перспективи розвитку.
  30. Контрольна діяльність органів Державної фіскальної служби в Україні та її результативність.
  31. Корпоративний зовнішній борг України: макроекономічні наслідки та загрози фінансовій безпеці держави.
  32. Місцеве оподаткування в Україні: стан та напрями вдосконалення.
  33. Монетарна складова фінансової безпеки України.
  34. Недержавне пенсійне забезпечення: практика та перспективи розвитку.
  35. Організація казначейського обслуговування державного бюджету.
  36. Організація міжбюджетних відносин та напрями їх вдосконалення.
  37. Пенсійний фонд України: як фінансовий інститут.
  38. Податкові надходження у системі доходів Державного бюджету України.
  39. Реформування місцевих фінансів України в контексті світового досвіду.
  40. Ринок державних цінних паперів: етапи формування та тенденції розвитку.
  41. Розвиток державного кредиту в Україні.
  42. Соціальне страхування стан і перспективи розвитку.
  43. Управління бюджетним дефіцитом.
  44. Управління державним боргом України.
  45. Фінанси домогосподарств у фінансовій системі України.
  46. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України.
  47. Фінансове забезпечення закладів освіти в Україні.
  48. Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні.
  49. Фінансове забезпечення системи соціального захисту в Україні.
  50. Фінансове забезпечення соціальної політики в Україні.
  51. Фінансове забезпечення установ охорони здоров’я в Україні.
  52. Фінансовий контроль як невід’ємний елемент управління фінансами.
  53. Фінансовий механізм соціального захисту населення в Україні.
  54. Фінансові важелі регулювання іноземних інвестицій в Україні.
  55. Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я.
  56. Фінансування державних цільових програм: прагматика та напрями вдосконалення.
  57. Формування і використання фінансових ресурсів державних підприємств.
  58. Формування та використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

Державні фінанси

 • 1. Бюджет держави як інструмент макроекономічного регулювання.
  2. Бюджет Європейського Союзу.
  3. Бюджетна політика в Україні: напрями та інструменти реалізації.
  4. Бюджетна система України та вдосконалення бюджетного процесу в Україні.
  5. Бюджетне забезпечення розвитку соціальної сфер в Україні.
  6. Бюджетне фінансування науки та освіти в Україні: стан та перспективи.
  7. Бюджетний дефіцит України: стан та напрями мінімізації.
  8. Бюджетний контроль в Україні та напрями його розвитку.
  9. Бюджетний контроль та напрями його вдосконалення.
  10. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями.
  11. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.
  12. Видатки бюджету на природоохонну діяльність.
  13. Видатки державного бюджету України та шляхи їх оптимізації.
  14. Державна регіональна фінансова політика: сучасний стан перспективи розвитку.
  15. Державна фінансова підтримка підприємництва в Україні.
  16. Державне стимулювання малого підприємництва в Україні.
  17. Державний борг України і проблеми його обслуговування.
  18. Державний бюджет у забезпеченні сталого економічного розвитку країни.
  19. Державний кредит, його призначення і роль у формуванні доходів держав.
  20. Державний фінансовий контроль в Україні: стан та напрями удосконалення.
  21. Інвестиційна діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні.
  22. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку.
  23. Контроль органів Державної казначейської служби за цільовим використанням бюджетних коштів.
  24. Міжбюджетні відносини в Україні та перспективи їх розвитку.
  25. Міжбюджетні відносини та їх вплив на фінансове забезпечення соціального захисту.
  26. Місцеві бюджети та їх роль у реалізації соціальної політики.
  27. Місцеві бюджети як складова фінансової бази органів місцевого самоврядування.
  28. Місцеві фінанси і проблеми їх розвитку в Україні.
  29. Недержавні пенсійні фонди як складова пенсійної системи України.
  30. Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід.
  31. Податкова політика держави та її вплив на економічний розвиток.
  32. Податкові надходження в доходах Державного бюджету України.
  33. Податкові надходження у складі доходів місцевих бюджетів.
  34. Система державного контролю за виконанням бюджету в Україні.
  35. Система доходів місцевих бюджетів та їх розвиток (на прикладі відповідного бюджету).
  36. Система пенсійного страхування в Україні: стан, перспективи розвитку.
  37. Система соціального страхування: зарубіжний досвід, вітчизняна практика.
  38. Соціальний захист населення в Україні: стан та проблеми.
  39. Соціальні позабюджетні фонди: становлення та розвиток в Україні.
  40. Тіньова економіка як загроза фінансовій безпеці держави.
  41. Управління зовнішнім боргом держави.
  42. Управління ризиками боргового портфеля держави.
  43. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я.
  44. Управління формування і використання коштів бюджету Пенсійного фонду України.
  45. Фінанси домогосподарств у сучасних умовах господарювання.
  46. Фінанси закладів освіти (дошкільної, середньої, вищої).
  47. Фінансова діяльність страхових компаній в Україні.
  48. Фінансове забезпечення зайнятості населення в контексті оцінки регіонального ринку праці.
  49. Фінансове забезпечення охорони здоров’я.
  50. Фінансове забезпечення підприємств комунальної сфери.
  51. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення в Україні.
  52. Фінансове забезпечення соціального захисту населення.
  53. Фінансовий контроль на місцевому рівні та шляхи його вдосконалення.
  54. Фінансовий механізм пенсійного забезпечення.
  55. Фінансовий механізм функціонування пенсійних фондів в Україні.
  56. Фінансові аспекти розвитку малого підприємства в Україні.
  57. Фінансування закладів вищої освіти.
  58. Фінансування культури і культурно-освітніх закладів.
  59. Фіскальна політика держави та її вплив на економічний розвиток.
  60. Формування бюджету столиці України – м. Київ.
  61. Формування доходів державного бюджету України.
  62. Шляхи зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування в Україні.

«Фінанси»
Макроекономічний аспект

 • 1. Банківське кредитування фізичних осіб в Україні.
  2. Банківське кредитування юридичних осіб в Україні.
  3. Банківський капітал: порядок формування та методи управління.
  4. Бюджетна система України: проблеми становлення та розвитку.
  5. Бюджетний процес в Україні: становлення та напрями удосконалення.
  6. Валютний ринок: основи організації та функціонування.
  7. Вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
  8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.
  9. Внутрішні державні запозичення: методи залучення та напрями використання.
  10. Грошово-кредитна політика в Україні.
  11. Державна фінансова підтримка аграрного сектору України.
  12. Державний бюджет та його вплив на економічний розвиток країни.
  13. Державний кредит, його сутність, призначення і роль.
  14. Державний фінансовий контроль: стан та напрями удосконалення.
  15. Діяльність банків на валютному ринку.
  16. Доходи Державного бюджету: формування та оптимізація.
  17. Загрози борговій стійкості України.
  18. Інвестиційна діяльність банків в Україні.
  19. Казначейська система виконання Державного бюджету в Україні.
  20. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.
  21. Кредитна система України: теорія та практика становлення.
  22. Міжбюджетні відносини та фінансове забезпечення регіонів.
  23. Міжбюджетні відносини: вітчизняна практика та зарубіжний досвід.
  24. Місцеві бюджети в Україні: становлення та перспективи розвитку.
  25. Оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
  26. Організація та методи фінансового контроля.
  27. Особливості управління бюджетним дефіцитом в Україні.
  28. Особливості фінансово-господарської діяльності страхової компанії.
  29. Перспективи та напрями реформування пенсійної системи в Україні.
  30. Податки в системі регулювання доходів фізичних осіб.
  31. Податкова політика в Україні.
  32. Прямі податки: в системі формування податкових надходжень бюджету.
  33. Ринок грошей: його зміст та структура.
  34. Розвиток страхового ринку в Україні.
  35. Роль місцевих фінансів в економічному та соціальному розвитку територій.
  36. Система контролю за виконанням бюджету.
  37. Система міжбюджетних трансфертів в Україні.
  38. Система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та шляхи її реформування.
  39. Система оподаткування фізичних осіб та шляхи її удосконалення.
  40. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду.
  41. Система управління фінансами держави та шляхи її удосконалення.
  42. Соціальне страхування в Україні та перспективи його розвитку.
  43. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами.
  44. Управління видатками державного бюджету України.
  45. Управління державним боргом.
  46. Управління зовнішніми державними запозиченнями в Україні.
  47. Управління кредитним портфелем банку.
  48. Управління ризиками в банківській системі.
  49. Управління фінансовими ризиками страхових компаній
  50. Фінанси в економічній системі держави.
  51. Пенсійне забезпечення в Україні.
  52. Фінанси в регулюванні соціальних процесів у державі.
  53. Фінансова політика на сучасному етапі.
  54. Фінансове забезпечення і фінансування установ науки й освіти.
  55. Фінансове забезпечення і фінансування установ охорони здоров’я.
  56. Фінансове забезпечення соціального захисту населення.
  57. Фінансовий контроль у системі державних фінансів України.
  58. Фінансові аспекти охорони навколишнього природного середовища.
  59. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.
  60. Фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні.
  61. Фондовий ринок України: напрями розвитку.
  62. Формування дохідної частини бюджету: проблеми, перспективи.
  63. Формування доходів державного бюджету України.
  Мікроекономічний аспект
  64. Особливості організації фінансів акціонерного товариства.
  65. Банкрутство та розробка програм фінансового оздоровлення підприємства.
  66. Бюджетна політика в Україні.
  67. Грошові розрахунки підприємства та методи їх оптимізації.
  68. Джерела формування та напрями використання грошових коштів підприємства.
  69. Дивідендна політика корпорації.
  70. Інвестиційна діяльність підприємницьких структур та оцінка її ефективності.
  71. Інвестиційна політика підприємства.
  72. Капітал підприємства: структура та основні складові.
  73. Кредитування фінансово-господарської діяльності підприємства.
  74. Непрямі податки в системі формування податкових надходжень бюджету.
  75. Організація фінансів підприємницьких структур.
  76. Особливості організації фінансів підприємств державної форми власності.
  77. Особливості організації фінансів підприємств комунальної власності.
  78. Прибуток підприємницьких структур його формування та використання.
  79. Реальні інвестиції підприємства та джерела їх фінансування.
  80. Система оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств.
  81. Система фінансової оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
  82. Управління оборотними активами підприємства.
  83. Управління основними фондами підприємства.
  84. Фінансова діяльність підприємницьких структур.
  85. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів на підприємстві та шляхи його вдосконалення.
  86. Фінансове забезпечення малих підприємств.
  87. Фінансове планування на підприємстві.
  88. Фінансові аспекти формування фінансово-промислових груп в Україні.
  89. Фінансові ресурси підприємств: порядок формування та ефективність використання.
  90. Фінансові ризики суб’єктів господарювання.
  91. Фінансування витрат підприємства.
  92. Формування та розподіл прибутку підприємства.