Теми робіт дипломних та курсових робіт з обліку та аудиту

1.Система бухгалтерського обліку в Україні та прогнозування тенденцій її розвитку+ 
2.Організація бухгалтерського обліку на підприємствах України в умовах реструктуризації підприємств+++
3.Вітчизняна та зарубіжні системи фінансового обліку: спільні та відмінні риси++
4.Організація фінансового обліку та облікова політика на підприємстві++++++
5.Облікова політика в системі менеджменту підприємства+++++++
6.Фінансовий облік в інформаційному забезпеченні системи звітності++++++
7.Проблеми гармонізації національного обліку з міжнародними системами++
8.Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні: проблеми і перспективи++
9.
Облік, контроль та аналіз ефективності використання необоротних активів підприємства+++++++
10.Роль обліку, аналізу та аудиту основних засобів у підвищенні ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства +++++++
11.Формування системи обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання++++++
12.Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу і аудиту витрат на ремонт, модернізацію і реконструкцію основних засобів++++++
13.Теоретичні і практичні аспекти обліку, контролю і аналізу амортизаційних відрахувань на підприємстві++++++
14.Облік, аналіз та аудит активів підприємства++++++
15.Розробка системи бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу  нематеріальних активів++++++
16.Облік, контроль і аналіз  довгострокових фінансових інвестицій++++++
17.Теоретичні і практичні аспекти обліку, контрою і аналізу  капітальних інвестицій++++++
18.
Теоретичні і практичні аспекти обліку, контролю і аналізу  іноземних інвестицій++++++
19.
Система обліку, контролю і аналізу ефективного використання оборотних активів підприємства++++++
20.Облік, контроль і аналіз поточних фінансових інвестицій++++++
21.
Розробка облікової політики підприємства в системі управління запасами підприємства++++++
22.Формування системи обліку, аналізу та  аудиту  виробничих запасів та оцінка ефективності їх використання++++++
23.Облік, аналіз і аудит малоцінних активів підприємства++++++
24.Визначення особливостей обліку, аналізу та аудиту біологічних активів сільськогосподарського підприємства++++++
25.Облік, аналіз і аудит операцій з надходження і витрачання напівфабрикатів і готової продукції+++
26.Облік, контроль та аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємством торгівлі+++++
27.Облік і розробка системи контролю та аналізу товарних запасів підприємства+++++
28.
Облік, контроль та аналіз товарних операцій на підприємстві торгівлі+++
29.Методика та організація обліку, контролю та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальниками (на прикладі торговельного підприємства)++
30.Облік, контроль та аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі+
31.Теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту фінансових активів  підприємства++++++
32.
Теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту монетарних активів++++++
33.Організація обліку, контролю і економічного аналізу операцій з цінними паперами++++++
34.Методика та організація обліку, контролю та фінансового аналізу розрахунків із покупцями та замовниками++++++
35.Облік, аналіз та аудит дебіторської заборгованості підприємств: методичні підходи і організація++++++
36.
Формування  обліково-аналітичної  інформації в управлінні поточною дебіторською заборгованістю підприємства++++++
37.Облік, аналіз та аудит розрахункових операцій і визначення їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства++++++
38.Теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу і аудиту грошових коштів+++++++
39.
Розробка облікового забезпечення для оптимізації грошових потоків підприємства+++++++
40.Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства+++++++
41.Організаційно-методологічні аспекти обліку, контролю і аналізу операцій на рахунках у банку++++++
42.Організація та методика обліку, контролю і економічного аналізу безготівкових розрахунків за продукцію та послуги в системі управління грошовими потоками підприємства++++++
43.Організаційно-методологічні аспекти обліку, контролю витрат та аналізу собівартості виробництва продукції++++++
44.Облік, контроль та аналіз виробництва  готової продукції (робіт, послуг)++++++
45.Облік й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за змінними витратами, їх аналіз і аудит++
46.Облік, контроль та аналіз витрат виробництва++++
47.Облік, аналіз та контроль формування та використання власного капіталу++++++
48.Облік, аналіз та аудит формування та використання власного капіталу в системі управління фінансами підприємства++++++
49.Облік, аналіз та контроль формування  та використання власного капіталу в акціонерному  товаристві++++++
50.
Облік, аналіз та контроль формування та використання власного капіталу в господарському товаристві ++++++
51.
Облік, аналіз та  аудит  власного капіталу підприємства: методичні підходи та організація++++++
52.
Організаційна модель обліку власного капіталу та аналіз змін в його структурі++++++
53.
Обґрунтування методичних підходів щодо обліку, аналізу та аудиту зареєстрованого капіталу публічного товариства++++++
54.
Теоретичні та практичні аспекти обліку, фінансового аналізу та аудиту кредитних операцій++++++
55.Формування в системі управління діяльністю підприємства технології обліку, аналізу та аудиту кредиторської заборгованості++++++
56.Роль обліку, аналізу і аудиту в управлінні позиковою політикою підприємства++++++
57.Організація та методика обліку, аналізу та контролю капіталу в системі управління фінансами підприємства++++++
58.Теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу та контролю за формуванням та використанням фінансових ресурсів підприємства++++++
59.Організаційно-методологічні аспекти обліку, аналізу та аудиту резервів, засобів цільового фінансування++++++
60.Теоретичні і практичні аспекти обліку, контролю та аналізу цільового фінансування та цільових надходжень+++++++
61.Організація та методика обліку, аналізу та контролю позикового капіталу в системі управління фінансами підприємства++++++
62.Методика та організація обліку, аналізу та аудиту довгострокових зобов’язань підприємства++++++
63.Методика та організація обліку, аналізу та аудиту поточних зобов’язань підприємства++++++
64.Методика і організація обліку, аналізу і аудиту кредиторської заборгованості підприємства++++++
65.
Облік, контроль та аналіз витрат на оплату праці з метою їх оптимізації++++++
66.Облік, аналіз і контроль розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці++++++
67.Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні ефективністю використання фонду оплати праці на підприємстві++++++
68.Особливості обліку і аудиту фонду оплати праці на підприємстві та аналізу використання трудових ресурсів++++++
69.Облік, економічний аналіз і зовнішній аудит розрахунків підприємства з Фондом соціального страхування++++++
70.Облік, аналіз та аудит розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість++++++
71.Обґрунтування підходів щодо технології обліку, аналізу та аудиту податку на прибуток підприємства++++++
72.Формування облікової інформації про податкові зобов’язання підприємств та оцінка її контрольно-аналітичних можливостей++++++
73.Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства++++++
74.Облік, аналіз і аудит матеріальних витрат підприємства++++++
75.Методика та організація обліку, аналізу та аудиту затрат в процесі реалізації продукції (робіт, послуг)+++
76.Розвиток методів обліку та аналізу витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції в ринкових умовах господарювання++++++
77.
Теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)++++++
78.Система обліку, аналізу та аудиту витрат операційної діяльності підприємства++++++
79.Облік, аналіз і зовнішній аудит витрат на підприємствах торгівлі++++
80.Облік і розробка системи аналізу і зовнішнього аудиту доходів від звичайної діяльності підприємства++++++
81.Методика та організація обліку, аналізу та аудиту доходів  від операційної діяльності++++++
82.Методика та організація обліку, аналізу та аудиту доходів від інвестиційної та фінансової діяльності++++++
83.Організаційно-методологічні аспекти обліку, аналізу та аудиту доходів на торговельному підприємстві++++
84.Облік, аналіз і аудит витрат і доходів від операційної діяльності++++++
85.Облік, аналіз і зовнішній аудит формування та використання прибутку підприємства++++++
86.Облік, економічний аналіз і зовнішній аудит фінансових результатів діяльності підприємства++++++
87.Особливості організації обліку фінансових результатів та аналіз перспектив покриття фінансових збитків++++++
88.Облік, аналіз та аудит прибутку промислового підприємства: методичні підходи і організація++
89.Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів від операційної діяльності підприємства++++++
90.Управлінський облік у системі управління виробництвом (у конкретній галузі виробництва – за вибором студента)++++++
91.Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) (у конкретній галузі виробництва – за вибором студента)+++
92.Управлінський облік та внутрішньогосподарський аналіз і контроль формування прибутку підприємства++++++
93.Управлінський облік виконання робіт, послуг на підприємствах (у конкретній галузі виробництва – за вибором студента)++++++
94.Облік і контроль виробничих витрат у системі управління підприємством (у конкретній галузі виробництва – за вибором студента)++++
95.Удосконалення організації та методології обліку, аналізу та аудиту загальновиробничих витрат підприємства+++
96.Облік, аналіз і аудит витрат за місцями їх виникнення та центрами відповідальності+++
97.Облік, аналіз та аудит результатів операційної діяльності підприємств сфери обігу+++++
98.Облік, контроль та аналіз результатів інвестиційної діяльності підприємства++++++
99.Облік, контроль та аналіз результатів фінансової діяльності підприємства++++++
100.Теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту експортно-імпортних операцій підприємства++++++
101.Облік, аналіз і аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємства++++++
102.Теоретико-методичні засади формування звітної інформації в балансі підприємства++++++
103.Методика складання і перевірки правильності основних форм фінансової звітності підприємств++++++
104.Звітність про фінансовий стан підприємства та методика її складання і перевірки++++++
105.Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудиту++++++
106.Методика складання консолідованої фінансової звітності підприємства, удосконалення аналізу і аудиту її показників++++++
107.Аналіз і аудит фінансової звітності підприємства++++++
108.Фінансова звітність в системі оцінки інвестиційної привабливості підприємства++++++
109.Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту ліквідації та оцінка банкрутства підприємства++++++
110.Теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту діяльності малих підприємств++++++
111.Організація обліку діяльності та її аналіз і аудит на підприємствах – суб’єктах малого підприємництва++++++
112.Теоретичні і практичні аспекти обліку, економічного аналізу та аудиту витрат підприємств ресторанного господарства+
113.Облік, аналіз і контроль доходів, витрат та фінансових результатів підприємств ресторанного господарства+
114.Теоретико-методологічні основи обліку, економічного аналізу та аудиту затрат виробництва та реалізації товарів на підприємствах ресторанного господарства+
115.Організація та методика обліку, аналізу та аудиту діяльності неприбуткових організацій+
116.Облік, аналіз і контроль операційних витрат у готельному господарстві+
117.Теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу та контролю доходів та видатків бюджетних установ+
118.Теоретичні та практичні аспекти обліку, аналізу та контролю видатків на оплату праці бюджетних установ+
119.Організаційно-методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю бюджетних установ+
120.Організація фінансового обліку з використанням автоматизованих бухгалтерських систем+++++++
121.Облік, аналіз та аудит ефективності функціонування підприємства в ринкових умовах++++++
122.Облік, аналіз і контроль будівельного виробництва+ 
123.Облік, аналіз і контроль виробництва і собівартості продукції капітального будівництва+
124.Облік, аналіз і контроль витрат виробництва в сільськогосподарських підприємствах+
125.Облік, аналіз і контроль виробництва і собівартості сільськогосподарської продукції+
126.Облік, контроль і аналіз витрат і калькулювання собівартості робіт і послуг в системі управління автомобільним транспортом+
127.Принципи та процедури консолідації фінансової звітності підприємства та аналіз фінансового стану материнського підприємства++++++
128.Розвиток теорії і практики стратегічного обліку, аналізу та аудиту в Україні++++++
129.Облік, аналіз та аудит інтелектуальної власності підприємства++++++
130.Облік, аналіз та контроль виконання кошторису бюджетної установи+
131.Облік, аналіз та контроль формування собівартості послуг житлово-комунального господарства++
132.Облік, аналіз та контроль формування собівартості туристичних послуг+
133.Облік, аналіз та контроль формування фінансових результатів підприємств готельного господарства+
134.Облік, аналіз та аудит (контроль) санації суб’єктів господарювання (або підприємства)++++++
135.Розвиток теорії і практики обліку, аналізу та контролю діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки+++++++
136.Облік, аналіз і контроль амортизаційної політики суб’єктів державного сектору
137.Особливості обліку і контролю собівартості продукції підприємств лісового господарства
138.Облік і аналіз витрат на формування собівартості робіт і послуг у сфері рекламного бізнесу
139.Облік, аналіз і контроль витрат на формування собівартості робіт і послуг підприємств комунального господарства
140.Облік, аналіз і контроль розподілу прибутку державних підприємств